Shoftim: Let Us Make Man

Devarim (Deuteronomy)

Shoftim: Let Us Make Man

Session #109