Ki Tetzei: Faith Manifested

Devarim (Deuteronomy)

Ki Tetzei: Faith Manifested

Session #60